ICOM National Committee Slovakia
JOIN
IN

Etický kódex múzeí ICOM

Základným dokumentom ICOM je Etický kódex múzeí. Slúži na definovanie etických štandardov múzeí, ktoré sú uvedené v Stanovách ICOM. Kódex zohľadňuje princípy, ktoré sú všeobecne uznávané v medzinárodnej múzejnej komunite.
Poskytuje prostriedky na vlastnú profesionálnu sebareguláciu v kľúčovej oblasti verejného poskytovania tam, kde je legislatíva na národnej úrovni variabilná a nekonzistentná. Stanovuje minimálne normy správania a výkonov, na ktoré môžu ašpirovať múzejní odborníci na celom svete a zároveň stanovuje príslušné očakávania verejnosti na múzeá.